Škola má kapacitu 50 dětí. Péče o ně zajišťuje pět kvalifikovaných pedagogických pracovnic, chůva a dvě provozní pracovnice. Strava je dovážena z jídelny při ZŠ a MŠ ve Velké Polomi. Ředitelkou této příspěvkové organizace je Mgr. Monika Halfarová. Vedoucí učitelkou MŠ je Bc.Zuzana Majdanicsová. Ve tříde “Berušek” vyučuje Bc. Zuzana Majdanicsová, Žaneta Oczadlá a Andrea Procházsková. Ve třídě “Motýlci” s dětmi pracuje Ivana Cetlová a Martina Zárubová, DiS.  Všechny vyučující jsou plně kvalifikované pro práci v MŠ, což také odpovídá kvalitě výuky a práce s dětmi. Ke všem dětem je veden individuální a diferencovaný přístup a je o ně plně pečováno. Provozovatelem a zřizovatelem je Obec Hrabyně. V školním roce 2020/2021 navštěvuje mateřskou školu 35 dětí ve věku 2,5 – 7 let. Škola má dvě oddělení. Oddělení Berušek, které navštěvuje 17 dětí ve věku 2,0 – 4 let. Oddělení Motýlků je naplněno počtem 18 dětí ve věku 4-7 let. Provoz školy je od 6.30 do 16.00 hodin. Provoz MŠ je v době letních prázdnin přerušen na 6 týdnů. Mateřská škola je umístěná v klidném prostředí, přiléhá k ní velká zahrada, která skýtá mnoho možností pro široké a bezpečné sportovní a relaxační využití dětí v době pobytu venku. V roce 2014 byla z dotace EU zrekonstruována zahrada, která je celá nově upravená a doplněná ekologickými prvky.

Hlavní cíle předškolního vzdělávání jsou určovány Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, které jsou rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu PV, který byl aktualizován k 1.9.2020 a konkretizován ve Třídních vzdělávacích programech. Důležitou složkou Třídního vzdělávacího programu jsou tematické celky zaměřené na střídání her, odpočinku, výchovných a vzdělávacích činností. Velký důraz je kladen na prožitkové učení.

Celoroční program je doplňován návštěvami kulturních pořadů, zajímavých míst a výletů, pořádáním akcí pro děti  i rodiče.

Příprava na základní školu se odehrává jako samozřejmá každodenní součást plynulé socializace a kultivace dítěte, která Vám zaručí, že Vaše dítě bez potíží zvládne nároky školáka. Od února do května probíhá adaptační období pro předškoláky, spojené s návštěvou a seznamováním se se školou formou zábavného projektu “Hrajeme si na školu”.

Součástí pobytu dětí v MŠ je i společné stravování. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu, která respektuje individuální potřebu jídla závislou na konstitučním typu, zdravotním stavu dítěte, tělesné aktivitě apod. V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim.

Základní i aktuální informace o aktivitách, práci a potřebách školy jsou prezentovány na centrální nástěnce umístěné v prostoru šaten dětí, na těchto webových stránkách a zákonní zástupci jsou o těchto aktivitách informováni osobními e-maily.

Naše mateřská škola spolupracuje se ZŠ a MŠ Velká Polom, MŠ Mokré Lazce, MŠ Budišovice, Mysliveckým sdružením Hrabyně – Smolkov, SDH Hrabyně a ZUŠ Háj ve Slezsku.
Ve spolupráci s OÚ v Hrabyni se podílíme na programu při vítání nových občánků Hrabyně.

ORGANIZACE DNE:

Provoz mateřské školy je zajištěn v době od 6.30 hod. do 16.00 hod.

  • 6.30  –  8.00 – scházení dětí, ranní hry dle volby dětí
  • 8.00  –  10.00 – hry zaměřené k tématu – ranní cvičení,  hygiena, svačina,  didakticky zacílené činnosti- záměrné  činnosti – ve skupinách i individuálně
  • 10.15 -11.30 – pobyt venku
  • 11.30 – 12.30 – hygiena, oběd
  • 12.30 – 14.30 – hygiena, odpočinek
  • 14.30 – 15.00 – hygiena, svačina
  • 15.00 – 16.00 – odpolední zájmové činnosti

Časy hravých a řízených činností jsou orientační s tím, že učitelka pružně reaguje na momentální situaci, zájem dětí apod. Pevné časy jsou určeny pro základní péči – dobu jídla a odpočinku z důvodu bioritmu dítěte. Denní řád je dostatečně pružný, přihlíží k potřebám a schopnostem dětí, k jejich individualitě. Nově příchozí děti mají možnost adaptovat se na prostředí MŠ ve společnosti rodiče, a to tak dlouho, jak potřebují. Ve třídě jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti pomocí herních koutků. V době odpočinku je přihlíženo k individuálním potřebám a zvyklostem dětí, lze využít alternativních klidových činností.